ripro主题专用首页分类导航免费教程WordPress教程

作者 : 源码小能手 本文共4609个字,预计阅读时间需要12分钟 发布时间: 2020-12-13 共116人阅读

本教程为各位提供学习使用,链接写死!!!

教程和演示站的一样,很简单需要的看好演示站在购买!

首页效果

ripro主题专用首页分类导航免费教程WordPress教程-1

添加到后台可自行决定位置

ripro主题专用首页分类导航免费教程WordPress教程-2

好了 教程开始:

一、在ripro/parts/home-mode目录下新建一个名为mobile.php,并复制以下内容并粘贴。(根据自己站点的内容修改以下内容) 如:<li><a href=”/xsmf”><i class=”xmxzb xmxzb-shangcheng”></i>免费源码</a></li> 其中<a href=”/xsmf”>为链接地址,</i>免费源码</a></li>为显示名称!
<?php
// SRCDICT 模块赞助
$mobile = _cao('mobile');
?>
<div class="mobile_hide">
<div class="container">
<div class="col-sm-6 col-md-3 part-first">
<div class="hh_fenlei02 mobile-hide">
<div class="hh_fenlei02_warp">
<ul class="hh_home_tags_3">
<li class="hh_home_tags_3_list1 hh_home_tags_3_list"><ul class="hh_home_tags_3_listul" style="padding-left: 0;">
<li><a href="/xsmf"><i class="xmxzb xmxzb-shangcheng"></i>免费源码</a></li> <li><a href="/best"><i class="xmxzb xmxzb-quanshixiangmugaikuang"></i>其他源码</a></li></ul></li> 
<li class="hh_home_tags_3_list2 hh_home_tags_3_list"><ul class="hh_home_tags_3_listul"><li><a href="/?s=商城&amp;post_type=post">商城系统</a></li>
<li><a href="/vip">商业源码</a></li></ul></li> 
<li class="hh_home_tags_3_list3 hh_home_tags_3_list"><ul class="hh_home_tags_3_listul"><li><a href="/?s=企业&amp;post_type=post">企业模板</a></li> 
<li><a href="/free">其他源码</a></li></ul></li> <li class="hh_home_tags_3_list1 hh_home_tags_3_list">
<ul class="hh_home_tags_3_listul"><li><a href="/news">
<i class="xmxzb xmxzb-ziyuan"></i>本站服务</a></li> <li><a href="#"><i class="xmxzb xmxzb-quanshixiangmujinzhan"></i>源码寄售</a></li></ul></li>
<li class="hh_home_tags_3_list2 hh_home_tags_3_list"><ul class="hh_home_tags_3_listul"><li><a href="/zixun/codes-news/">程序资讯</a></li>
<li><a href="/announcement/1974.html">源码寄售</a></li></ul></li> 
<li class="hh_home_tags_3_list3 hh_home_tags_3_list"><ul class="hh_home_tags_3_listul"><li><a href="/zixun/gonggao/">本站公告</a></li>
<li><a href="/announcement/1974.html">其他寄售</a></li></ul></li>
<li class="hh_home_tags_3_list1 hh_home_tags_3_list"><ul class="hh_home_tags_3_listul"><li><a href="/sucai"><i class="xmxzb xmxzb-zhuti-"></i>主题模板</a></li>
<li><a href="/vip"><i class="xmxzb xmxzb-xinyidaixinxijishu"></i>会员专享</a></li></ul></li>
<li class="hh_home_tags_3_list2 hh_home_tags_3_list"><ul class="hh_home_tags_3_listul"><li><a href="/sucai/web">网页特效</a></li> 
<li><a href="/vip/php">PHP源码</a></li></ul></li>
<li class="hh_home_tags_3_list3 hh_home_tags_3_list"><ul class="hh_home_tags_3_listul"><li><a href="/sucai/model">网页模板</a></li>
<li><a href="/vip/java">java源码</a></li></ul></li></ul>
<ul class="hh_home_tags_4"><li class="hh_home_tags_3_list1 hh_home_tags_3_list"><ul class="hh_home_tags_3_listul"><li><a href="/talk"><i class="xmxzb xmxzb-jiaoliuweixuanzhong"></i>交流探究</a></li>
<li><a href="#"><i class="xmxzb xmxzb-qipai"></i>本站热门</a></li></ul></li>
<li class="hh_home_tags_3_list3 hh_home_tags_3_list"><ul class="hh_home_tags_3_listul"><li><a href="/user/?pd=recharge">充值记录</a></li>
<li><a href="/user/?pd=ref">推广注册</a></li></ul></li> 
<li class="hh_home_tags_3_list3 hh_home_tags_3_list"><ul class="hh_home_tags_3_listul"><li><a href="/user/?pd=vip">VIP记录</a></li>
<li><a href="/user/?pd=money">开通会员</a></li></ul></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

二、在ripro/assets/css目录下找到div.css 并在最下方插入以下内容

.hh_fenlei02_warp {
width: 1440px;
margin: 0 auto;
height: 114px;
padding: 10px 5px;
}
.hh_home_tags_3 {
margin: 0 auto;
padding-left: 0;
}
.hh_home_tags_4 {
margin: 0 auto;
}
.hh_home_tags_3_list:nth-child(3n+1) {
margin-right: 25px;
margin-left: 30px;
}
.hh_home_tags_3_list:first-child {
margin-left: 0;
}
.hh_home_tags_3_list {
float: left;
}

.hh_home_tags_3_list {
margin-right: 20px;
position: relative;
}
.hh_home_tags_3_list1 .hh_home_tags_3_listul li a {
font-weight: 600;
color: #333;
}
.hh_home_tags_3_listul li a .xmxzb {
color: #005cf9;
}
.hh_home_tags_3_listul li a i {
font-style: normal;
position: relative;
right: 5px;
}
.hh_home_tags_3_list:nth-child(3n+1) {
margin-right: 13px;
margin-left: 15px;
}
.hh_home_tags_3_list {
margin-right: 20px;
position: relative;
}
.hh_home_tags_3_listul li a {
font-size: 14px;
color: #666;
display: block;
height: 30px;

}
.hh_home_tags_3_listul li,ol,ul{
list-style:none;
list-style-type:none;
}
.hh_home_tags_3_list:nth-child(3n+1) {
margin-right: 25px;
margin-left: 30px;
}
.hh_home_tags_3_list:first-child {
margin-left: 0;
}
.hh_home_tags_3_list {
float: left;
}
.hh_home_tags_3_list {
margin-right: 20px;
position: relative;
}
.hh_home_tags_3_list1 .hh_home_tags_3_listul li a {
font-weight: 600;
color: #333;
}
.hh_home_tags_3_listul li a .xmxzb {
color: #005cf9;
}
.hh_home_tags_3_listul li a i {
font-style: normal;
position: relative;
right: 5px;
}
.hh_home_tags_3_list:nth-child(3n+1) {
margin-right: 13px;
margin-left: 15px;
}

.mobile_hide{
background: #fff;
padding-top: 1px;
padding-bottom: 0;
}

三、在ripro/inc/codestar-framework/options目录下找到options.theme.php并在312行的

'vip' => '会员开通引导'
下面新加一个
'mobile' => '分类导航',

如下图所示: ripro主题专用首页分类导航免费教程WordPress教程-2

四、最后我们需要找到ripro根目录下的header.php文件并在</head>前插入以下内容

 <link rel="stylesheet" href="//at.alicdn.com/t/font_1149365_i7raj4cre9a.css" type="text/css" media="all">

常见问题FAQ

源码是否可商用?
否。源码来源于网络,如需商用请购买正版!
现在加入源码智库,